I. Lázár Bence Emlékgála (2018)

Pályarendszabály

lazarbenceemlekgala

Messzi István Sportcsarnok

Ezen pályarendszabály hatálya kiterjed a Messzi István Sportcsarnok teljes területére (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.), az SC Hírös-ÉP Egyesület által rendezett I. Lázár Bence Emlékgála ideje alatt.
A pályarendszabályt mindenkinek be kell tartani, függetlenül attól, hogy milyen célból tartózkodik a Sportcsarnok területén.
Aki a Messzi István Sportcsarnok területére belép, ezen pályarendszabály előírásait, valamint Sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a katasztrófa- és munkavédelmi szabályokat, továbbá a vonatkozó jogszabályokat önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és annak fenntartás nélkül aláveti magát.
 
1. 1 A néző a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
a) Érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
-       A belépőjegyek a rendezvény ideje alatt többszöri ki- és belépésre jogosítanak.
-       A belépőjegyek nem ruházhatóak át.
Bárminemű, a belépőjegyekkel történő visszaélés esetén a rendezők a belépőjegyet vételárának visszatérítése nélkül érvénytelenítik, és a szabályokat megsértőket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és jelen pályarendszabályban leírtaknak megfelelően a rendezvény látogatásától távol tarthatják, illetve kizárhatják.
b) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
c) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. Aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele szemben a szervező kizárással él;
d) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megbotránkoztató, vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;
e) Nem tanúsít az elvárhatóság szerint olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető;
f) Nem tart magánál üveget, műanyag flakont, sprayt, vagy bármilyen folyadékot.
g) Nem áll eltiltás, vagy kitiltás, vagy kizárás hatálya alatt;
h) A ruházatának és csomagjának átvizsgálásához hozzájárul;
i) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;
j) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik;
k) A szervező, a rendező, vagy a szervező megbízásából jegyértékesítést végző személy felszólítására személyazonosságát igazolja;
l)   A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
m)      Megfelel a Sporttörvény feltételeinek.
 
1.2 A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.
 
1.3  Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az 1.1 bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az 1.2 bekezdés szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről eltávolítható. 
 
2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a mérkőzés biztosítását végző rendőr, illetve a rendező szerv alkalmazottja vagy megbízottja jogosult.
  
3. A néző a sportrendezvényen:
a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja vagy meghiúsítja, a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve mások ruházatát szándékosan beszennyezheti.
c) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani. Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.
d) Nem tanúsíthat mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megbotránkoztató magatartást, illetve nem helyezhet el a Pályarendszabály hatálya alatt álló területen politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
e) Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
f) A lépcsőkön, a menekülési útvonalakon, illetve a közlekedőfolyosókon – az ülő- vagy állóhelyének megközelítésén vagy távozásán kívül – nem tartózkodhat.
g) Kép- és hangfelvételt a rendező, szervező külön engedélye nélkül csak saját felhasználásra készíthet. A felvételeket a sportlétesítmény területéről nem sugározhatja ki, illetve semmilyen formában nem teheti közzé. 
 
4. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat, illetve a jogszabályok rendelkezéseit a résztvevő nem tartja be, a sportrendezvényről a jogszabályok szerint eltávolításra, vagy a rendőrség kiérkezéséig a jogszabályok szerint visszatartásra kerülhet.
 
5.  A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A néző nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő, a stadionban bekövetkezett  kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel.
A kártérítési felelősség nem érinti a résztvevő szabálysértési vagy büntetőjogi vagy egyéb felelősségét. A kárt okozó a sportszervezet, illetve a létesítmény üzemeltetője részére minden, a cselekményéből származó szándékosan okozott anyagi kárt köteles megtéríteni, ha a károkozó objektív beazonosítása megtörtént.
 
6. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a létesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken tájékoztatja.
b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről, és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról, amennyiben ezek birtoklása jogszabályba nem ütközik. Közbiztonságra különösen veszélyes, vagy olyan tárgy feltalálás esetén, melynek birtoklása jogszabályba ütközik, a rendező a résztvevőt a rendőrség képviselőjének köteles átadni.
Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
c) Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a létesítmény teljes területén, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelést végezni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni. A szabálysértési, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a szervező köteles a rendőrség által a sportrendezvény befejezését követő 72 órán belül megtehető felszólításban megjelölt ideig megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A rendőrség a szervezőt vagy a rendezőt a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 30 napig történő tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra nem kerül sor, a szervező vagy a rendező a rögzített adatokat a rögzítést követő 72 óra elteltével megsemmisíti. Amennyiben a rendőrség a kamerák által rögzített valamely adatot igényli, ennek a szervező haladéktalanul köteles eleget tenni. A rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet adatot.  
 
7. A bűncselekmény, szabálysértés elkövetőivel szemben a szervező, a rendező a rendőrséggel együttműködve minden törvényes eszközzel fellép.
 
A pályarendszabály 2018. december 28-án érvényes. 
 
 

Megosztás!

Kapcsolódó oldalak

Elkelt!


Hihetetlen összegért kelt el az I. Lázár Bence…

Támogatók


KIEMELT TÁMOGATÓ

MAXX-AUTÓ TRADE KFT.

TÁMOGATÓK

HÍRÖS-RÓNA…